Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Biogenetic Holland

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

§1.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door de besloten vennootschap Biogenetic.
Gevestigd aan de Hijkerweg 13 te Hooghalen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71090622, verder te noemen: Biogenetic.
Gesloten overeenkomsten met de “wederpartij“, zijnde de contractuele wederpartij van Biogenetic, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst.
Waarop Biogenetic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

§2.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Ook niet indien door de wederpartij hiernaar is verwezen en Biogenetic deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.

§3.

Indien een wederpartij eenmaal onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Biogenetic heeft gekocht.
Wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders.
Ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door Biogenetic.

§4.

Indien Biogenetic niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt.
Betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.
Of dat Biogenetic in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen.
De stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

§5.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
En aan dergelijke afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

§6.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden.
Dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Biogenetic en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen.
Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
Waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

§7.

Biogenetic heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

§8.

Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van Biogenetic.
Of die zijn aangesteld dan wel door Biogenetic in dienst zijn genomen.
Zullen ieder voor zich dezelfde bescherming genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen.
Tevens ook ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als ten aanzien van Biogenetic zelf.
Zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met Biogenetic gesloten overeenkomst.

§9.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Biogenetic.
Voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, overeenkomst en annulering

§1.

Een aanbieding, offerte of prijsopgave bindt Biogenetic niet.
Een wordt slechts beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij om een order te plaatsen.
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel verklaard is.

§2.

Alle in folders, op de website en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens.
Met betrekking tot de door Biogenetic te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen.
Zijn vrijblijvend en gelden als opgegeven met redelijke marges.
Tenzij schriftelijk door Biogenetic het tegendeel is bevestigd.
Afwijkingen geven de wederpartij niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren.
Tevens enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

§3.

De door Biogenetic gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij door Biogenetic anders is aangegeven.
Biogenetic is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
Biogenetic heeft het recht om de offerte te herroepen zolang als deze door de wederpartij nog niet is aanvaard.

§4.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes van Biogenetic zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
Waaronder verzend- en administratiekosten, in- en uitvoerrechten, transportkosten.
En kosten van op- en overslag, verzekering, milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en kosten van kwaliteitscontroles, tenzij anders is aangegeven.

§5.

Een overeenkomst tussen Biogenetic en de wederpartij bindt Biogenetic slechts nadat Biogenetic.

Echter de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail aan de wederpartij heeft bevestigd.
Dan wel doordat Biogenetic feitelijk tot levering is overgegaan aan de wederpartij.
In dat laatste geval geldt de factuur van Biogenetic ook als schriftelijke orderbevestiging.

§6.

De wederpartij kan een door Biogenetic aanvaarde order niet annuleren, behalve met de schriftelijke toestemming van Biogenetic.
En kan als voorwaarde worden bedongen dat de wederpartij Biogenetic volledig schadeloos stelt voor alle verliezen.
Of eventuele schade en kosten die Biogenetic als gevolg van de annulering lijdt of maakt.

Artikel 3. Prijzen

§1.

Alle door Biogenetic gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

§2.

Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen.
Indien zich om welke reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
Tevens ook voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen.
Dan behoudt Biogenetic zich het recht voor om het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen.
In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag.
Hierdoor heeft de wederpartij het recht de order te wijzigen.

§3.

Een prijs die overeengekomen of van toepassing verklaard is door de wederpartij en Biogenetic.
Is gebaseerd op de door Biogenetic en de leverancier overeengekomen inkoopprijs.
Indien deze inkoopprijs wordt gewijzigd als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Biogenetic.
Zoals een tekort of door de leverancier gepleegde wanprestatie.
Hierdoor is Biogenetic gerechtigd dergelijke wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen.
Biogenetic is verplicht om zich naar beste vermogen in te spannen om de oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven.

§4.

Een samengestelde prijsopgave.
Echter dit verplicht Biogenetic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht.
Tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering, aanvullingen en wijziging overeenkomst

§1.

Biogenetic zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

§2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
Heeft Biogenetic het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.

§3.

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken.
Waarvan Biogenetic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen.
Dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deze dienen tijdig aan Biogenetic te worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Biogenetic zijn verstrekt.
Heeft Biogenetic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging.
De voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

§4.

Biogenetic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
Doordat Biogenetic is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegeven.
Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Biogenetic kenbaar behoorde te zijn.

§5.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd.
Kan Biogenetic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten.
Tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

§6.

De wederpartij vrijwaart Biogenetic voor eventuele aanspraken van derden.
Die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

§7.

Biogenetic behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst.
Zoals vermeld in de offerte of aanbieding aan te brengen.
Zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn.
Tevens en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden.

§8.

Een wijziging en/of aanvulling op een overeenkomst door de wederpartij.
Echter dit komt slechts tot stand wanneer deze door Biogenetic uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Biogenetic ter kennis worden gebracht.

Artikel 5. Leveringstermijn

§1.

De door Biogenetic opgegeven leveringstermijn.
Echter dit is indicatief en gebaseerd op de omstandigheden.
Tevens zijn die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst voor Biogenetic gelden.
En voor zover Biogenetic afhankelijk is van de prestaties van derden.
Echter dit is gebaseerd op de informatie die dergelijke derden aan Biogenetic hebben verstrekt.
Biogenetic dient zich zoveel mogelijk te houden aan de leveringstermijn.
Een vermelde leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.

§2.

De leveringstermijn gaat in nadat Biogenetic de order schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.
Indien Biogenetic voor de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij te verstrekken informatie of faciliteiten nodig heeft.
Gaat de leveringstermijn in op de dag waarop alle benodigde informatie of faciliteiten in het bezit van Biogenetic zijn.
Maar niet eerder dan op de datum van de schriftelijke of elektronische bevestiging van de order.

§3.

In geval de order achteraf door de wederpartij wordt gewijzigd.
Is Biogenetic niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.

§4.

Indien de leveringsdatum niet wordt gehaald, heeft de wederpartij om die reden geen recht op enige schadevergoeding.
In dat geval is de wederpartij niet gerechtigd om de overeenkomst te annuleren of te beëindigen.
Tenzij de leveringstermijn in dier voege wordt overschreden dat in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd.
Dat hij het betreffende deel van de overeenkomst handhaaft.
In dat geval heeft de wederpartij recht op annulering of beëindiging van de overeenkomst voor zover dit strikt noodzakelijk is.
Op voorwaarde dat hij Biogenetic hiervan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 6. Levering en risico

§1.

Alle leveringen van Biogenetic geschieden af fabriek/magazijn aan de vervoerder en/of aan het adres van de wederpartij.
Dit betekent dat het risico van de goederen overgaat.
Op het moment dat Biogenetic aan de wederpartij mededeelt.
Dat de goederen in het bedrijf of magazijn van Biogenetic ter beschikking van de wederpartij staan.
Indien de aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij.
Mag Biogenetic het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is medegedeeld.

§2.

De goederen worden vervoerd op een wijze door Biogenetic te bepalen.
Indien het vervoer niet door Biogenetic geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de wederpartij.
De wederpartij dient voor verzekering zorg te dragen.
Aflevering gebeurt naast het voertuig.
De wederpartij draagt samen met de chauffeur zorg voor het lossen van de goederen.
De goederen worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard.
Echter dit is op het moment dat de goederen door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

§3.

De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen.
Indien de wederpartij afname weigert.
Echter dan is Biogenetic gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de wederpartij de goederen die Biogenetic onder zich heeft.
Ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden.
Dan heeft Biogenetic het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de wederpartij te (doen) verkopen.
De wederpartij blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd.
Echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

§4.

Indien de verkoop is gesloten onder bepaling dat levering op afroep van de wederpartij zal geschieden.
Dient de wederpartij de levering op zodanige wijze af te roepen.
Dat alle goederen binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst volledig zijn afgeroepen.
Tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn overeengekomen wordt.
Indien de wederpartij de levering niet tijdig of in het geheel niet afroept.
Is Biogenetic gerechtigd om de resterende goederen onmiddellijk te leveren en onmiddellijke betaling te eisen.
Of na een aanmaning om binnen een termijn van tenminste 8 dagen te betalen.
De overeenkomst eenzijdig te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

§5.

Biogenetic heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren.
Tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen.
Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.

§6.

De kosten van vervoer zijn voor rekening van de wederpartij.
Tenzij tussen partijen levering franco is overeengekomen.
Vanaf het tijdstip, waarop de verkochte goederen of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen.
Draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade.
Welke aan of door deze goederen voor de wederpartij of derden mocht ontstaan.

Artikel 7. Opslag

§1.

Wanneer goederen bij Biogenetic zouden worden afgehaald.
Staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen.

§2.

Indien is overeengekomen, dat de goederen door Biogenetic in bewaring zullen worden genomen.
Geschiedt opslag voor risico van de wederpartij.
In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

§3.

Indien door de wederpartij gekochte goederen niet door Biogenetic kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip.
Zal Biogenetic deze goederen voor risico van de wederpartij opslaan.
De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

§4.

De wederpartij heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van afroep.
In dat geval kan een afzonderlijke afroeporder- overeenkomst gesloten worden.

Artikel 8. Geschiktheid en kwantiteit

§1.

Biogenetic wordt niet geacht een waarborg, garantie of andere aanbeveling te hebben gegeven of gedaan.
Ten aanzien van de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel.
De wederpartij dient zichzelf ervan te vergewissen.
Echter of deze goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken.
En Biogenetic geeft hiervoor geen enkele garantie of verklaring af.

§2.

Biogenetic is gerechtigd de door wederpartij bestelde hoeveelheden aan te passen.
Conform de door eerstgenoemde gehanteerde minimum hoeveelheden en/of verpakkingseenheden.

§3.

De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Waarbij Biogenetic het recht heeft af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid.

§4.

De afgeleverde hoeveelheden worden door Biogenetic op het afleveringsdocument vermeld.

§5.

Indien de wederpartij een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument.

Niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan 123BigBags kenbaar maakt.
Wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

§6.

Biogenetic behoudt uitdrukkelijk het recht voor om niet ingrijpende details.

Ter zake van door Biogenetic te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

§7.

Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Biogenetic opgegeven maten bij benadering.
Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt draagt Biogenetic hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

§8.

Het door de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten.
Brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door Biogenetic in rekening kunnen worden gebracht bij de wederpartij.

 Artikel 9. Tolerantie

§1.

Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar.
Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden.
Voor andere specificaties dan hierna genoemd.
Zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.
Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

§1.

Ongeacht of de verkochte goederen feitelijk reeds zijn geleverd.
Gaat de eigendom pas op de wederpartij over.
Wanneer hij alle door hem aan Biogenetic verschuldigde bedragen met betrekking tot de goederen.
Die op grond van enige overeenkomst geleverd zijn of geleverd moeten worden of uit welke hoofde dan ook.
Volledig heeft betaald, met inbegrip van de koopprijs, eventuele bijkomende kosten, rente, belastingen en kosten.
Die op grond van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigd zijn.
Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die Biogenetic jegens de wederpartij mocht verkrijgen.

§2.

Voordat de eigendom van de goederen op de wederpartij is overgegaan.
Is de wederpartij niet gerechtigd om de goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
Of aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden.
Tevens ook op enigerlei andere wijze ten gunste van derden te bezwaren.
Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs, ongeacht de betalingsvoorwaarden, onmiddellijk en in zijn geheel verschuldigd.

§3.

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd.
Met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Biogenetic te bewaren.
De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen.
Dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Biogenetic veilig te stellen.

§4.

De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud.
Geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden.
Onder andere tegen brand en (water)schade.
Alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op verzoek van Biogenetic ter inzage te geven.

§5.

Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Biogenetic.
En/of indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Biogenetic niet of niet volledig nakomt.
Is Biogenetic gerechtigd om alle goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen.
De wederpartij machtigt Biogenetic om alle goederen.
Ook de wel betaalde goederen voor een bedrag dat gelijk is aan de openstaande vordering.
Op kosten van de wederpartij weer in haar bezit te brengen.
De wederpartij verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen.
Indien de wederpartij na sommatie zijn medewerking onthoudt.
Verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van Biogenetic verschuldigde boete van € 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt.
Onverminderd het recht van Biogenetic om volledige schadevergoeding te eisen.

§6.

Indien en zo lang Biogenetic eigenaar van de geleverde goederen is.
Dient de wederpartij Biogenetic er onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen wanneer beslag op de goederen wordt gelegd.
Of aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de goederen.
De wederpartij dient Biogenetic, op diens eerste verzoek.
Er ook van in kennis te stellen waar de goederen waarvan Biogenetic eigenaar is, worden bewaard.

§7.

In geval van een beslag, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement.
Dient de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op de eigendomsrechten van Biogenetic.

§8.

De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Biogenetic toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Overmacht

§1.

Indien Biogenetic niet in staat is tot nakoming van zijn verplichtingen.
Jegens de wederpartij als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht.
Worden deze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort.
Zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

§2.

Indien de overmachtssituatie 1 maand heeft geduurd.
Is Biogenetic gerechtigd om de leveringstermijn en de prijs aan de alsdan prevalerende omstandigheden aan te passen.
Of kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk worden beëindigd.
Zonder dat Biogenetic jegens de wederpartij verplicht is tot betaling van enige schadeloosstelling of schadevergoeding.
Zelfs indien Biogenetic enig voordeel aan de overmacht zou ontlenen.

§3.

Onder omstandigheden buiten de macht van Biogenetic.
Of overmacht wordt verstaan elke omstandigheid.
Waarover Biogenetic geen controle heeft en waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Biogenetic in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
Ongeacht of een degelijke omstandigheid ten tijde van de sluiting van de overeenkomst kon worden voorzien.
Tot deze omstandigheden behoren ook.
Oorlog, oorlogsrisico, burgeroorlog, opstanden, invoer- of uitvoerverboden, diefstal, stroomstoring, internetstoring, transportverboden.
Of andere belemmerende maatregelen die genomen worden door een overheidsinstantie.
Zoals, stakingen en uitsluitingen van werknemers, sit-in stakingen, langzaam-aan-acties, fysieke en/of economische transportproblemen.
Brand of andere verstoringen, stagnatie of andere productieproblemen van Biogenetic of zijn leveranciers.
En/of met betrekking tot zijn eigen transport of het door derden verzorgde transport.
En/of door een overheidsinstantie genomen maatregelen alsmede het ontbreken van een van de autoriteiten te ontvangen licentie of vergunning.

§4.

Indien Biogenetic bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Is Biogenetic gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
En is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachten en/of reclames

§1.

De wederpartij is gehouden de geleverde goederen op het moment van (af)levering.
Doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
Althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

§2.

Indien de wederpartij een claim heeft.
Die gebaseerd is op een tekortkoming in de kwaliteit, kwantiteit of staat van de goederen.
Of op het feit dat zij niet aan de specificaties voldoen.
Dient hij Biogenetic hiervan binnen 8 dagen na de afleveringsdatum in kennis te stellen.
Of, indien de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen bij een redelijke inspectie niet is gebleken.
Binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen.
Of, indien dit later is, binnen 8 dagen nadat de wederpartij door zijn wederpartij.
Of anderszins van de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen in kennis is gesteld.
En in elk geval binnen 1 maand na de afleveringsdatum.

§3.

Indien ingevolge lid 2 van dit artikel tijdig wordt gereclameerd.
Blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen.
Wenst de wederpartij gebrekkige goederen te retourneren.
Dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Biogenetic op de wijze en onder voorwaarden.
Zoals deze door Biogenetic is aangegeven.

§4.

De wederpartij is verplicht Biogenetic de mogelijkheid te geven om klachten te controleren.
Het feit dat Biogenetic overgaat tot het onderzoeken van een klacht.
Impliceert niet dat Biogenetic enige aansprakelijkheid erkent.

§5.

Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige.
Echter ook een nauwkeurige omschrijving van het gebrek en een opgave van verdere gegevens.
Waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door wederpartij afgekeurde goederen identiek zijn.

§6.

De goederen waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage.
Moeten ter bezichtiging en/of keuring voor Biogenetic beschikbaar blijven.
In de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
En mogen niet worden doorverkocht tenzij Biogenetic hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Indien het beschikbaar houden van de goederen onmogelijk is.
Dient men door middel beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.

§7.

Indien de klachten een deel van de geleverde goederen betreffen.
Kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij.
Tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

§8.

Indien een klacht en/of reclame ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is.
Zal Biogenetic tot niet meer gehouden zijn dan het voor zijn rekening vervangen van de afgekeurde zaak.
Dan wel (naar keuze van Biogenetic) het crediteren van de wederpartij.
Voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.

§9.

In geval van totale vervanging of vergoeding van goederen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.

§10.

Elke aanspraak van de wederpartij vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen.
Heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.
Heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden.
Dan wel aan derden heeft doorgeleverd.
Tenzij wederpartij aantoont.
Dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan Biogenetic kenbaar te maken.

§11.

De reclametermijn op door Biogenetic verzonden facturen bedraagt 8 dagen.
Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt.
Deze geacht de onderliggende transactie met Biogenetic correct weer te geven.

§12.

Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen.
Wordt de wederpartij geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd.
Vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer door Biogenetic in behandeling genomen.
Bovendien dient enige vordering op grond van verborgen gebreken als vervallen te worden beschouwd.
Indien die niet binnen 6 maanden na de melding als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
En niet binnen 1 jaar na levering door de wederpartij is ingesteld.

§13.

Biogenetic is van iedere aansprakelijkheid ontslagen.
En niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de wederpartij.
Niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Biogenetic is nagekomen.
En ook niet in het geval dat de wederpartij en/of derden al dan niet op last van de wederpartij.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Enige wijziging of reparatie aan de door Biogenetic geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

§14.

Klachten en/of reclames geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen.
En/of andere jegens Biogenetic bestaande verplichtingen over te gaan.

 

Artikel 13. Betaling

§1.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Dient betaling door de wederpartij aan Biogenetic te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Zonder enige aftrek, korting of verrekening.

§2.

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden.
Is de wederpartij zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling aan Biogenetic.
Een rente verschuldigd ad 2,5% per maand en/of de wettelijke vertragingsrente indien deze hoger is.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
Die Biogenetic maakt om de vorderingen op de wederpartij te incasseren.
Komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag ad € 250,-.

§3.

In geval van betaling na de vervaldag is Biogenetic tevens gerechtigd om de levering van andere goederen op te schorten.
En/of andere met de wederpartij aangegane overeenkomsten te ontbinden.
Of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling verplicht te zijn.
In dat geval is de wederpartij verplicht tot betaling van eventuele onkosten en tot schadeloosstelling van Biogenetic.
Voor de daaruit voortvloeiende verliezen of schade, met inbegrip van winstderving.

§4.

Biogenetic behoudt zich het recht voor om van de wederpartij zekerheidsstelling voor de nakoming van diens verplichtingen te eisen.
Ook na een deellevering van de goederen.
Indien de wederpartij de verlangde zekerheidsstelling weigert.
Is Biogenetic gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst achterwege te laten.
Of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de wederpartij schadevergoeding van Biogenetic kan vorderen.
In dat geval is de wederpartij verplicht om Biogenetic schadeloos te stellen voor de door Biogenetic geleden verliezen of schade.

§5.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij.
Zijn de vorderingen van Biogenetic op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid, schadeloosstelling en verjaring

§1.

De totale aansprakelijkheid van Biogenetic wegens een toerekenbare tekortkoming.
In de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde.
Daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van enige garantieverplichting.
Is beperkt tot vergoeding van directe schade.
Tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat.
Is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de netto factuurwaarde.
Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Biogenetic voor directe schade.
Uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,-.

§2.

Aansprakelijkheid van Biogenetic voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst.
Gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij.
Of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten.

§3.

De in de leden 1 en 2 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Biogenetic.
Komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Biogenetic.

§4.

Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Biogenetic.
Wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de wederpartij Biogenetic.
Onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld.
En Biogenetic ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten.
Zodat Biogenetic adequaat kan reageren.

§5.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding.
Is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Biogenetic meldt.

§6.

Een drukfout, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopliteratuur.
Een prijsopgave, prijslijst, op de website, factuur of ander document of andere informatie van de zijde van Biogenetic.
Kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van Biogenetic.
Biogenetic kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten of verschrijvingen.

§7.

Een omschrijving, specificatie of verklaring met betrekking tot een of meer van de door Biogenetic verkochte goedere.
In een catalogus, folder, advertentie of andere literatuur is slechts bij benadering gegeven en Biogenetic is op generlei wijze aansprakelijk.
Voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke literatuur.

§8.

Indien enige codering wordt aangebracht.
Aanvaardt Biogenetic geen enkele aansprakelijkheid voor de leesbaarheid en/of bruikbaarheid daarvan.

§9.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens Biogenetic.
Vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment.
Waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Biogenetic kan aanwenden.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

§1.

Biogenetic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien.
Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst Biogenetic ter kennis gekomen omstandigheden.
Een goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
In dit geval kan Biogenetic extra zekerheid eisen van wederpartij.
Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst door Biogenetic verzocht is zekerheid te stellen.
Voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

§2.

Voorts is Biogenetic bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden.
Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst.
Onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
Dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen.
Welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

§3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden.
Zijn de vorderingen van Biogenetic op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Biogenetic de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

§4.

Biogenetic behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Intellectueel eigendom en auteursrechten

§1.

Onverminderd hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden behoudt Biogenetic zich de rechten.
En bevoegdheden voor die Biogenetic toekomen op grond van de Auteurswet.

§2.

Alle door Biogenetic eventueel verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz.
Zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt.
En mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Biogenetic worden verveelvoudigd.
Of openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

§3.

Het auteursrecht op door Biogenetic of in haar opdracht vervaardigde teksten.
Ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc.
Blijft te allen tijde bij Biogenetic berusten, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld.
Tenzij anders is overeengekomen.
De wederpartij is bij gebruik van voornoemde.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Biogenetic een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding aan Biogenetic verschuldigd.
Onverminderd het recht van Biogenetic schadevergoeding te vorderen.

§4.

De wederpartij vrijwaart Biogenetic voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden.
Indien Biogenetic op verzoek van de wederpartij.
Een bepaald tekst, beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving of anderszins beschermd intellectueel eigendomsrecht van die derde heeft gebruikt.
De wederpartij zal alle juridische kosten van Biogneetic in dit verband volledig vergoeden en Biogenetic schadeloos stellen.

§5.

Indien de wederpartij aan Biogenetic grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt.
Om te worden verwerkt in de door de wederpartij bij Biogenetic gekochte goederen.
Dan vrijwaart de wederpartij Biogenetic uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden.
Uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

§6.

Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen.
Tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
Of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

§2.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst.
Waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn.
Of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten.
Zullen in beginsel bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.
Tenzij Biogenetic om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

§1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen.
Deze zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegestuurd.
Daarnaast zijn deze voorwaarden gepubliceerd op website van Biogenetic.

§2.

Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal.
Bij vertaling van de voorwaarden in een ander taal geldt de Nederlandse versie als authentiek.
En dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen.

§3.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
Dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

error: Content is protected !!